Abstract treball de recerca: Què és i com es redacta?

¡Advertencia de Spoilers!

¡Este artículo contiene detalles reveladores sobre la trama que podrían arruinar sorpresas si aún no has experimentado la historia. Lee bajo tu propia discreción si estás dispuesto a conocer estos elementos antes de explorar la obra por ti mismo.

Què és un abstract?

L’abstract és un resum breu i concís d’un treball científic o acadèmic. Es troba al principi del projecte i és el primer que els lectors veuran. L’objectiu de l’abstract és proporcionar una visió general de la investigació i captar l’atenció del lector perquè continuï llegint el treball complet.

Un bon abstract ha de ser informatiu, però no massa detallat. Ha de donar una idea clara dels objectius, la metodologia utilitzada, els resultats obtinguts i les conclusions de la investigació. L’extensió de l’abstract sol ser d’aproximadament entre 200 i 350 paraules, tot i que això pot variar segons les normes de cada institució.

Com es redacta un abstract?

Per redactar un abstract, és important tenir en compte cinc apartats principals: antecedents o plantejament del problema, objectiu, metodologia, resultats i conclusió.

En els antecedents, s’ha de contextualitzar el problema que s’aborda en la investigació. S’ha de descriure breument la importància i la necessitat de realitzar aquesta investigació.

L’objectiu s’ha de redactar en una frase i ha d’expressar clarament el que es pretén aconseguir amb la investigació. És important que l’objectiu sigui específic i concís.

En la metodologia, s’han de mencionar els principals mètodes utilitzats per complir amb l’objectiu i obtenir resultats rellevants. S’ha de descriure breument com s’ha realitzat la investigació i quines tècniques s’han utilitzat.

Els resultats s’han de resumir breument, destacant els hallazgos més rellevants de la investigació. S’ha de proporcionar una visió general dels resultats obtinguts, però sense entrar en detalls excessius.

En la conclusió, s’ha d’exposar la importància i l’impacte dels resultats obtinguts. S’ha de destacar com aquests resultats contribueixen al camp d’estudi i quines implicacions tenen.

Característiques d’un bon abstract

Un bon abstract ha de tenir les següents característiques:

 • Ha de ser breu i concís, amb una extensió d’aproximadament entre 200 i 350 paraules.
 • Ha de ser informatiu i donar una visió general de la investigació.
 • Ha de captar l’atenció del lector des del principi.
 • Ha de ser clar i fàcil de comprendre.
 • Ha de seguir les normes de redacció i estil de la institució.
 • Ha d’incloure els cinc apartats principals: antecedents, objectiu, metodologia, resultats i conclusió.
 • Ha d’evitar l’ús de jerga o termes tècnics excessivament complexos.
 • Ha d’evitar la inclusió d’informació irrelevant o redundat.
 • Ha de ser revisat i corregit abans de finalitzar-lo.

Passos per redactar un abstract

Per redactar un abstract, es poden seguir els següents passos:

 1. Llegir el treball complet per tenir una comprensió clara dels antecedents, l’objectiu, la metodologia, els resultats i la conclusió.
 2. Identificar els punts més importants de cada apartat.
 3. Redactar una frase clara i concisa per a cada apartat.
 4. Unir les frases per crear un text coherent i fluït.
 5. Revisar i corregir l’abstract per assegurar-se que és informatiu i està ben redactat.

Consells per a la redacció d’un abstract

Aquí teniu alguns consells per a la redacció d’un abstract:

 • Utilitzeu un llenguatge clar i concís.
 • Eviteu l’ús de jerga o termes tècnics excessivament complexos.
 • Eviteu la inclusió d’informació irrelevant o redundat.
 • Reviseu la gramàtica i l’ortografia de l’abstract.
 • Soliciteu l’opinió de col·legues o professors per millorar l’abstract.

Exemples d’abstracts

A continuació, es mostren alguns exemples d’abstracts:

Exemple 1:

En aquest treball de recerca, s’investiga l’impacte del canvi climàtic en la biodiversitat marina. S’analitzen les dades recopilades durant els últims 10 anys i s’observa un augment de la temperatura de l’aigua i una disminució de la diversitat d’espècies. Aquesta investigació té com a objectiu comprendre com el canvi climàtic afecta els ecosistemes marins i proposar mesures de conservació per protegir la biodiversitat.

Exemple 2:

Aquest estudi examina l’efecte de l’exercici físic en la salut mental. Es realitza un experiment amb un grup de participants que realitzen exercici regularment i un grup de control que no realitza exercici. Els resultats mostren que els participants que realitzen exercici tenen una millor salut mental, amb una disminució de l’ansietat i la depressió. Aquesta investigació suggereix que l’exercici físic pot ser una estratègia eficaç per millorar la salut mental.

Revisió i correcció de l’abstract

És important revisar i corregir l’abstract abans de finalitzar-lo. Es recomana llegir-lo diverses vegades per assegurar-se que és informatiu i està ben redactat. Es pot sol·licitar l’opinió de col·legues o professors per obtenir una perspectiva externa i millorar l’abstract. També és important revisar la gramàtica i l’ortografia per evitar errors.

Importància de l’abstract en un treball de recerca

L’abstract és una part essencial d’un treball de recerca, ja que és el primer que els lectors veuran i pot influir en la seva decisió de llegir el treball complet. Un bon abstract ha de captar l’atenció del lector des del principi i proporcionar una visió general clara de la investigació. També pot ser utilitzat com a referència per altres investigadors que vulguin conèixer els resultats i les conclusions de l’estudi. Per tant, és important dedicar temps i esforç a la redacció d’un abstract ben elaborat i informatiu.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *